Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Helse

Helsesektoren i Norge er stor og komplisert. Hvordan skal vi få mer helse ut av hver innsatskrone? Gode hensikter og forsøk er det mange av, men har de lykkes? Det er viktig med involvering fra leger og sykepleiere i å forme sin egen arbeidsplass. De vet best hvor skoen trykker.

Ledelsens involvering og støtte er avgjørende for å skape slike sunne utviklingsarena. Fokus på pasientflyt er viktig for å skape stabilitet, for å redusere avvik og ventelister. Gjennom det blir kvalitet synlig og pasientsikkerheten ivaretas.

Vår erfaring er at elementer fra Lean er meget virkningsfulle i slike miljø, hvor leger og andre utøvere involveres til å skape en sunn læringsarena med riktig fokus på mer effektiv helse og samtidig sikre omsorgen.

Case Study – Helse Les mer

Sykehjem

Problemstilling

Mange sykehjem opplever i dag sterk belastning på medarbeidere relatert til mange oppgaver, og manglende inkludering av medarbeidere i daglig styring og forbedring. Sjelden målinger omkring tilfredshet. Svak kommunikasjon på ulike nivåer, og liten grad av forebygging.

 

Tiltak

Analyse for å avklare forbedringspotensialet ble gjennomført. Alle medarbeidere ble involvert i kartlegging av forbedringsområder og visjon, verdi, målprosess samt gjennomføring. Dette ble deretter gjennomført.

Forbedringsområder som fremkom var organisering av virksomheten og klare ansvarsområder. Man ønsket å forbedre samhandling med ledelse og kommunikasjon internt, i hele pasientflyten med sykehus og relasjon til pasient og pårørende. Videre jobbet vi med innføring av 5S og utvikling av beste praksis, i tillegg til mer effektiv møtestruktur. Det ble iverksatt prosjekter inn rehabilitering, og en prosess for å skape skape større livskvalitet ble satt i gang. Prosess for å redusere feil og finne gjengangere av feil, ble også iverksatt.

 

Resultater

Prosessen ga umiddelbare resultater. Orden og system ble betraktelig bedret. Mindre tid ble benyttet til leting og misforståelser. Kvaliteten økte ved innføring av standard på alle nivåer. Dette medførte vesentlig mindre feil ble begått og betydelig bedring på kommunikasjon.

Vi opplevde bedre samhandling og effektivitet i relasjon med sykehus og lege. Og adskillig bedre dialog og kvalitet i forhold til pårørende, med mer fokus på forebyggende og rehabilitering. Det ble bedre tid til å ta seg av beboere og pasienter og øke deres livskvalitet.

Sykehjemmet opplevde også betydelig redusert sykefravær. Og fremstår i dag som et forbilde for resten av Norge på lean innen denne sektoren.